ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TINDEMANS TRANSLATIONS VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die een Overeenkomst (van opdracht) met Tindemans Translations heeft gesloten of wenst aan te gaan;

Overeenkomst (van opdracht): de door Tindemans Translations en Opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden

Tindemans Translations: de VOF Tindemans Translations, gevestigd te (1019 AZ) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Panamalaan 104.

Vertaling: het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tindemans Translations en alle Overeenkomsten tussen Tindemans Translations en een Opdrachtgever.
1.2  Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tindemans Translations, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon bij Tindemans Translations zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
1.4 Tindemans Translations kan bij de uitvoering van de Overeenkomst eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij Tindemans Translations de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tindemans Translations worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tindemans Translations ingeschakelde derden.
1.6 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Tindemans Translations en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
1.9 Indien Tindemans Translations niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tindemans Translations op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever en aanvaarding van de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht door Tindemans Translations. Tindemans Translations draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door Opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van Tindemans Translations dient te zijn.
2.2 Indien Tindemans Translations in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen redelijke en adequate termijn heeft kunnen inzien, kan Tindemans Translations na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door Opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties.
2.3 Indien de Opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tindemans Translations niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.5 Tindemans Translations kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Tindemans Translations gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken tijdens de uitvoering, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding van 50% van het geoffreerde bedrag voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien Tindemans Translations voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Tindemans Translations is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de Opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Tindemans Translations zal alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Tindemans Translations zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Tindemans Translations het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.4 Tindemans Translations en Opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Tindemans Translations de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Tindemans Translations staat niet in voor de juistheid van de door Opdrachtgever aan Tindemans Translations verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
4.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Tindemans Translations gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Tindemans Translations is ontstaan.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de Overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tindemans Translations zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt het feit dat de Overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tindemans Translations het auteursrecht op door de Tindemans Translations vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 Indien Tindemans Translations ter uitvoering van een Overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere Overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover Tindemans Translations daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de Opdrachtgever schaadt.
5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Tindemans tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 Tindemans kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de Opdrachtgever is ingediend of indien Opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
6.2 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de Opdrachtgever, is Tindemans Translations gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Ontbinding van de Overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Tindemans Translations reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Tindemans Translations kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Tindemans Translations te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Tindemans Translations zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door Tindemans Translations van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Tindemans Translations erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Tindemans Translations gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Tindemans Translations redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Indien opdrachtgever en vertaalbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het Geschillenreglement van die commissie. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.
7.5 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tindemans Translations zal, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Uitsluitend bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn, niet zijnde een streeftermijn, is de Opdrachtgever, voor zover op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst anders dan na ingebrekestelling van Tindemans Translations om alsnog deugdelijk na te komen met een redelijke termijn van tenminste 7 dagen.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor Tindemans Translations is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Tindemans Translations kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
9.2 Het bedongen honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien Tindemans Translations met de Opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is Tindemans Translations niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De Opdrachtgever heeft in dit geval het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.
9.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Tindemans Translations verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 Tindemans Translations is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Tindemans Translations toerekenbare tekortkoming. Tindemans Translations is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van (indirecte) schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Tindemans Translations is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
10.3 De aansprakelijkheid van Tindemans Translations is nimmer hoger dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
10.4 De Opdrachtgever vrijwaart Tindemans Translations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan Tindemans Translations is toe te rekenen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Tindemans Translations voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Tindemans Translations bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Tindemans Translations geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Tindemans Translations niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Tindemans Translations opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van Opdrachtgever wel bestaan. Indien de Opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien Tindemans Translations bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is Tindemans Translations gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Tindemans Translations is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de geschillencommissie overeenkomstig artikel 7.4 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Tindemans Translations.

Artikel 13 – Depositie en inschrijving

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen via de website www.tindemanstranslations.nl.
13.2 Tindemans Translations behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever. Indien een Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.
13.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.